Política de privacidad

2
Ocupación
De 0 a 2 años gratuïto

1. Responsable del tractament de les vostres dades personals
Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu mitjançant aquest lloc web serà tractada per
GESTORA HOTELERA CASA MUNTANYA (d’ara endavant, «GHCM»), en qualitat de responsable
del tractament. GHCM és la titular d’aquest lloc web, domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat
d’Andorra), av. De les Escoles, 10, Hotel i Aparthotel Cosmos, inscrita al Registre de Societats del
Principat d’Andorra amb número 10154, llibre S-116, folis 225 al 232 i amb número de registre tributari
L-705303-D. Podeu contactar amb GHCM mitjançant el número de telèfon +376 870750 o a l’adreça de
correu electrònic direccio@hotelcosmos.ad.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de
Dades del Principat d’Andorra
En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades
personals (d’ara endavant, «LCDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris
d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a GHCM passarà a formar part d’un fitxer de
titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra,
amb el nom «CLIENTS».

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades
personals
3.1. GHCM podrà tractar les vostres dades personals amb les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a l’adreça de correu electrònic de
contacte que GHCM posa a la vostra disposició en aquest lloc web perquè pugueu fer sol·licituds
d’informació, consultes o reclamacions relatives a gestió administrativa, comptable, de facturació, fiscal,
estadística i de fidelització. Aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat
de gestionar la vostra sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris
per a donar curs a aquesta sol·licitud.

La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en
enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte que GHCM posa a la vostra
disposició en aquest lloc web. El subministrament de les vostres dades personals mitjançant aquest correu
electrònic és, per tant, voluntari, si bé en el cas que no es facilitin les dades personals, no es podria enviar
el correu electrònic ni donar curs a la vostra sol·licitud d’informació, consultes o reclamació relativa a
gestió administrativa, comptable, de facturació, fiscal, estadística i de fidelització. Aquest consentiment es
pot retirar quan vulgueu, si bé, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la
vostra sol·licitud, consulta o reclamació.

GHCM conservarà indefinidament les vostres dades personals.

b) GHCM recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestions administratives, de
facturació, comptables, fiscals, estadístiques i de fidelització.
La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en
introduir el vostre correu electrònic en el formulari per a rebre informació dels productes o serveis que
GHCM posa a disposició dels usuaris interessats. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.
Aquesta retirada del consentiment només produirà l’efecte que es deixarà d’enviar-vos informació dels
productes o serveis que GHCM posa a disposició dels usuaris interessats.
GHCM conservarà aquestes dades personals indefinidament, tret que us en doneu de baixa mitjançant el
procediment que GHCM posa a la vostra disposició al peu de la comunicació que rebeu al vostre correu
electrònic.

3.2. Si les vostres dades personals s’utilitzen per a diverses finalitats que obliguin GHCM a conservar-les
durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg.

4. Categories de destinataris, incloent-hi prestadors de serveis
En el cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les vostres dades
personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de GHCM que hagin de processar les vostres dades personals en
relació amb la finalitat de què es tracti, cosa que faran segons les instruccions de GHCM i de
conformitat amb la seva política de privacitat i amb qualsevol mesura de seguretat i de
confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat.

b) Tercers que no tenen relació amb GHCM, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de
dur a terme la comunicació de què es tracti per a: 1) complir qualsevol llei, regulació,
procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; 2) fer complir
els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, incloent-hi la recerca de possibles
violacions; 3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els
problemes tècnics

c) Administracions públiques competents, en els casos previstos a la llei i per a les finalitats que
hi estan definides.

d) Entitats prestadores dels serveis que s’inclouen en els productes i/o serveis de GHCM

5. Drets en relació amb les vostres dades de caràcter personal
En compliment de la LCPD i els reglaments que la desenvolupen, GHCM us informa que, per a exercir
els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició de les vostres dades personals, reconeguts en
l’esmentada normativa, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic
direccio@hotelcosmos.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional
d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades personals de la Unió
Europea, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, també podeu exercir els drets
següents:

— El dret a la limitació del tractament, el dret a la portabilitat de les dades, el dret a oposar-vos al
tractament.

— El dret a interposar una reclamació davant d’una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.

— El dret a retirar el vostre consentiment sense que això afecti la licitud del tractament d’aquestes dades
basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic
direccio@hotelcosmos.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional
d’identitat.

Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de
control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat
GHCM us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès a la
més estricta confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com
organitzatives, per a garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la
pèrdua, el robatori i el tractament i/o l’accés no autoritzat.

7. Canvis en la política de privacitat
Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada
moment

 

Última actualització: 1 de juny de 2010

Ver más Ver menos
https://www.cosmoshotelandorra.com/content/imgsxml/panel_landingfooter/

Hotel y Aparthotel Cosmos ***

Av. de les Escoles, 10, Escaldes-Engordany.AD700.Andorra

T. Hotel: +376 870 750

Hecho