Entrada / Salida
21.06.2024 - 22.06.2024
Ocupación
2 personas
Habitaciones
Adultos
Niños
Habitación 1
Añadir habitación
Confirmar
Descuento
Política de Privacidad

1. Titularitat i finalitat d’aquest lloc web
Heu accedit al lloc web titularitat de GESTORA HOTELERA CASA MUNTANYA S.L.U. (en endavant, «GHCM»),
domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), av. De les Escoles, 10, Hotel i Aparthotel Cosmos, inscrita
al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 10154, llibre S-116, folis 225 al 232 i amb número de
registre tributari L-705303-D. Podeu contactar amb GHCM mitjançant el número de telèfon +376 870750 o a l’adreça
de correu electrònic direccio@hotelcosmos.ad.

La finalitat d’aquest lloc web és informar-vos sobre les àries de negoci, dels serveis i els productes que ofereix GHCM.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris i usuàries dels termes i condicions d’ús
establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de galetes, que també està a la vostra disposició en
aquest lloc web (en endavant, conjuntament, «els termes i condicions»). Així mateix, els usuaris i usuàries s’obliguen
a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, amb la bona fe i amb els bons costums, i sense
contravenir la moral i l’ordre públic.

3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
GHCM es reserva la facultat de modificar i actualitzar de manera periòdica, sense haver d’avisar de manera prèvia, en
qualsevol moment i amb efecte immediat, i segons consideri oportú, els termes i condicions. Per tant, GHCM recomana
als usuaris i usuàries d’aquest lloc web que revisin els termes i condicions de manera periòdica.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web
Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que formen part d’aquest lloc web i s’entén que són
“continguts”, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc
web, així com els senyals distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, de drets
d’imatge i/o de drets o de posicions jurídiques amb un contingut econòmic anàleg de titularitat de GHCM o de tercers
que li han atorgat les llicències o les autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris
o usuàries cap titularitat ni dret d’ús respecte dels continguts (mitjançant, entre d’altres, la reproducció, la distribució,
la comunicació pública, la posada a disposició o la transformació), llevat que GHCM o els tercers titulars dels drets i/o
posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web, o bé mitjançant llicències o
autoritzacions atorgades per escrit.

Per tant, GHCM es reserva la facultat de fer servir marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat
que permetin rastrejar o seguir en línia els usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, GHCM es reserva la
facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris o usuàries d’aquest lloc web en cas que
infringeixin els drets de propietat intel·lectual, els drets de propietat industrial, els drets d’imatge i/o els drets o les
posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari o usuària consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions
jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a GHCM mitjançant l’adreça de correu electrònic
direccio@hotelcosmos.ad, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracta.5. Dret d’exclusió
GHCM es reserva la facultat de denegar o de suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment
i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris o usuàries que incompleixin els termes i
condicions. Aquesta facultat de GHCM és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra
dels usuaris o usuàries de què es tracti.


6. Responsabilitats
Conductes dels usuaris i usuàries d’aquest lloc web

GHCM no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels
termes i condicions per part dels usuaris i usuàries.

Altres

GHCM no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat
d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de
manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

GHCM no és responsable dels danys i els perjudicis causats als usuaris o usuàries d’aquest lloc web per programes
informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

GHCM no exerceix cap control respecte dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals els usuaris i usuàries
d’aquest lloc web accedeixin a través dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals
s’accedeixi mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i similars). Per tant, GHCM
no és responsable de la disponibilitat tècnica, de la qualitat o de l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts
i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin
com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, GHCM en tingui un control directe sobre l’edició.
Sense perjudici de tot el que s’ha exposat anteriorment, en cas que qualsevol usuari o usuària consideri que, mitjançant
algun dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc
web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a GHCM mitjançant
l’adreça de correu electrònic direccio@hotelcosmos.ad, per tal que s’analitzi i es valori el supòsit de què es tracta.

7. Autorització d’enllaços
Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament
deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per GHCM.

Així mateix, GHCM prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin
contraris a la llei, a la bona fe, als bons costums, a la moral o a l’ordre públic.

8. Legislació aplicable i jurisdicció
Els termes i condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris i usuàries d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals andorrans, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 1 de juny del 2021

Hecho